Saturday, April 25, 2015

Kennis van Goed en Kwaad

God plantte de 'boom der kennis van goed en kwaad' in het paradijs en verbood Adam & Eva ervan te eten. Evenwel aten ze er van. Al hou ik me niet dagelijks met dit onderwerp bezig, zo nu en dan wordt het aangeroerd en dan komt ook die vraag weer boven: hoe konden ze er niet van eten? 

In de Statenbijbel Genesis 2:16-17 lezen we:
En de HEERE God gebood den mens, zeggende: Van allen boom dezes hofs zult gij vrijelijk eten; Maar van den boom der kennis des goeds en des kwaads, daarvan zult gij niet eten; want ten dage, als gij daarvan eet, zult gij den dood sterven.

  Slechts een paar verzen later heeft Eva zich al door de slang laten verleiden ... 

En de vrouw zag, dat die boom goed was tot spijze, en dat hij een lust was voor de ogen, ja, een boom, die begeerlijk was om verstandig te maken; en zij nam van zijn vrucht en at; en zij gaf ook haar man met haar, en hij at.

Mijn probleem is dit: hoe kun je, zonder kennis van goed en kwaad, onderscheiden wat wel mag en wat niet mag? Eva kan zich er om die reden nooit bewust van zijn geweest dat de slang kwade bedoelingen had, ze bezat daartoe eenvoudigweg de kennis niet. Zonder kennis van goed en kwaad zijn geboden, respectievelijk verboden inhoudsloos; of tenminste: niet van elkaar te onderscheiden. 

En wat dan volgt is ook vreemd. Eva eet als eerste van de vrucht en verwerft daarmee het vermogen in te zien dat ze een fout gemaakt heeft. Desondanks geeft ze Adam er ook van te eten. Was dat een daad van pure slechtheid, of had ze geen zin verder door het leven te moeten met iemand die haar principieel nooit zou kunnen begrijpen? 

Het is allemaal van weinig belang, toegegeven. De bedoeling van de schrijvers was de mens een vrije wil toe te dichten en ze daarmee verantwoordelijk te maken voor hun eigen daden, een wijze overweging. Bovendien gaat het bij raisonnabele godsdiensten niet om de letter van de wet maar om de strekking. Michel Houellebecq schreef eens: "de waarde van een religie wordt bepaald door de moraal die je eraan kunt ontlenen". Ik sluit mij daar van harte bij aan.

No comments:

Post a Comment

Gratis web site teller.