Tuesday, June 24, 2008

Open Mail aan Zwanenberg

De 'Fitna' boycot-poster van "The Messenger of Allah Unites Us" (zonder Zwan)

L.S.,

Met verbazing en ergernis heb ik kennis genomen van uw steunbetuiging aan de Jordaanse actiegroep ‘The Messenger of Allah Unites Us’. Op uw eigen site verklaart u welliswaar geen politieke of religieuze instelling te zijn maar desondanks schaart u zich volledig en zonder voorbehoud achter de religieuze doelen van deze actiegroep. Zeer opmerkelijk.

‘De Boodschapper van Allah Verenigt Ons’ streeft een internationaal verbod na op het bespotten (bekritiseren) van religies. Wat heeft dit te maken met de doelstellingen van uw niet-religieuze bedrijf? Vinden we deze verbodswens ook terug in uw business plan van 2008, naast het aantal te produceren worstjes misschien? Of maakt het onderdeel uit van uw maatschappelijke doelstellingen; "wij zullen het afval scheiden alsook de gelovigen van de niet-gelovigen, de onderworpenen van de criticasters".

Realiseert u zich dat dankzij religiekritiek de aarde om de zon draait? Dat we over de evolutietheorie kunnen beschikken dankzij religiekritiek? Dat u grapjes mag maken over de zondvloed zonder door de sharia-politie opgepakt te worden? In Europa hebben we de start van deze ontwikkeling ‘de Verlichting’ genoemd en het is deze Verlichting die de Westerse wereld de vrijheid en voorspoed heeft gebracht zoals u en ik die nu ervaren. Ik kan u verzekeren dat het niet ‘De Boodschapper van Allah’ is die ons hierin verenigt, zo min als ‘De Boodschapper van Allah’ u met de Nederlandse rookworstconsument verenigt.

'De Boodschapper van Allah' verenigt in deze niemand. Integendeel, 'De Boodschapper van Allah' drijft slechts een wig tussen uw Verlichte afzetgebieden en uw onderworpen afzetgebieden. En u, de firma Zwanenberg die claimt religieus noch politiek te zijn, speelt hierin een dubieuze rol. Het ware misschien beter geweest als u, net als Philips, had verklaard: "Wij plaatsen geen advertentie, simpelweg omdat het niet aan ons is om positie in te nemen in politieke kwesties". Hulde Philips.

U maakt, net als zovelen, de grote vergissing het bekritiseren van een ideologie gelijk te stellen aan het beledigen van de aanhangers ervan. Dit is pricipieel onjuist omdat het twee verschillende handelingen betreft. Daarnaast verklaart u in de Volkskrant "...geen zaken te kunnen doen als je de geloofsovertuiging van een ander niet respecteert". Behalve een weinig zakelijk standpunt berust ook dit op een misverstand. Want het is ten ene male onmogelijk de regels van iemands geloof te respecteren, te eerbiedigen, als je dit geloof niet zelf belijdt. U bedoelde waarschijnlijk tolereren, de ander zijn vrijheid laten zoals we dat al eeuwenlang doen in Nederland. Tolereren is complementair aan respecteren en beide begrippen sluiten elkaar in het geval van religie uit.

De enigen die niet tolereren dat er meningen zijn die afwijken van de eigen doctrine, zijn verenigingen als het door u gesteunde "The Messenger of Allah Unites Us". Voorwendend dat miljoenen mensen plots zielsongelukkig worden van de vrijheden die in het Westen al eeuwen gemeengoed zijn, wil men wereldwijd elke kritiek op de eigen ideologie verbieden. Wil men terug naar de tijd dat in Europa de inquisitie toezag op respect voor de Onaantastbare. Een betreurenswaardige ontwikkeling die opmerkelijk genoeg door u, de bekende niet-politieke, niet-religieuze worstenmaker uit Oss wordt gesteund.

Met vriendelijke groet,
Jaap

(deze mail is verzonden aan de firma Zwanenberg op 24-jun-2008)

Saturday, June 21, 2008

Briefje aan God


Lieve God,

Het is al lang geleden dat ik mij tot U richtte. Veel te lang, ik weet het. Twintig jaar? Zou zomaar kunnen. Maar zolang dingen voorspoedig gaan glipt een evaluatie er gemakkelijk tussendoor, zo ben ik. Affijn, dat hoef ik U niet te vertellen. U kent mij beter dan ik mezelf ken. En het is daarom dat ik U een moment wil spreken, ik ben namelijk even 'lost' zoals we dat tegenwoordig zeggen.

Ik heb er nooit een geheim van gemaakt dat ik U een Klootzak vond. Sinds ik van Uw handelingen vernam, het oude testament, later de koran en de handelingen van Uw profeten, Uw evangeliën zal ik maar zeggen, vond ik U een onmens. Ik vond U alles wat ik nooit zou willen zijn.

We hebben hierover menig geanimeerd gesprek gevoerd, U zult zich dit herinneren. U vergeet immers nooit - desnoods installeert u een regenboog (sorry, flauw ik weet het). Maar om een lang verhaal kort te maken, ik herinner mij dat we op enig moment een afspraak hebben gemaakt. Ik zou U mijn gehele leven mogen blijven ontkennen en verfoeien en U zou mij na afloop laten branden in de hel. U zou mij mijn seculiere aardse bestaan gunnen, vrij van goddelijke inmenging. Vrij van Rouvoeten en Ballins. Dat was de afspraak. Ik meen mij zelfs te herinneren dat de Jehova's mijn deur voorbij zouden gaan maar daar ben ik me niet helemaal zeker meer van.

Ik moet nu echter constateren, mijn Beste, dat Iemand Zijn afspraken niet nakomt and it ain't me. Anno 2008 bent U het, mijn God, die in een duizelingwekkend aantal hoedanigheden weer probeert het leven van de mens op aarde tot een hel te maken. Christenen, moslims, joden, hindoes, what You have; miljarden volgelingen heeft U gemobiliseerd en tegen elkaar opgezet. Het is weer ouderwets moorden, bedriegen, bedreigen en onderdrukken. And frankly my Dear, I don't give a damn. Laat ze elkaar maar uitmoorden, ze komen toch wel Uw hemel. Zo steekt Uw plan nu eenmaal in elkaar.

Maar ónze afspraak was (godgloeiende!) dat de seculieren, dat de heidenen en de honden, dat ik mijn ongelovige ding zou kunnen doen. Dat was de afspraak o Grote Intrigant. De scheiding tussen Kerk en Staat. De Hollandse tolerantie. De zelfbevochten vrijheden, weet U nog? Nee? Nee, natuurlijk niet. That's You. U bent alles wat mij in U tegenstaat.

U communiceert nog slechts in tsunami's, in aardbevingen, in aanslagen en tweespalt. Maar weet U wat God? Ik houd mij ook niet meer aan onze afspraak. Ik kom niet meer branden in Uw hel. Uw eigen schepping heeft Zichzelf overtroffen. Wij mensen, wij zijn geëvolueerd. Wij zijn menselijker dan Uw Aangezicht. Wij weten meer dan U ons ooit kunt openbaren. Wij hebben U niet meer nodig. U bent nog steeds dezelfde Klootzak die U altijd bent geweest maar wij, wij zijn nu mensen. Wij zijn onze eigen god!

Dus, god: neem uw volgelingen tot u en verdwijn. Ik wil u niet meer spreken. Gaandeweg dit gesprek heb ik mij hervonden. U hebt afgedaan, u bent dood en passé. Vanaf heden ik spreek nog slechts met mensen.

Thursday, June 19, 2008

Geen Schuld

Annelies van der Veer, criticaster van de multiculturele oecomene en webmaster van HoeiBoei wordt door de politie ontboden "om gehoord te worden aangaande verscheidene teksten geplaatst op internet". Geen toelichting, geen uitleg. Teksten op hét internet. Wij nemen aan dat u wel weet waarom het is mevrouw van der Veer. "Nicht die Behörde sucht die Schuld, die Schuld zieht die Behörde an" (Kafka, der Prozess).

Ook vandaag: Hirsch Ballin stond in tweede termijn de Kamer te woord over het al dan niet politieke karakter van Nekschot’s arrestatie. Nekschot, tekenaar van politieke spotprenten. Scherpe en pijnlijke prenten die alles waar Ballin’s politiek voor staat genadeloos op de hak nemen. Passen no-way binnen de Balkenende-norm van "zo gaan we niet met elkaar om in dit land". Maar een politieke arrestatie, nee. Daar wilde de Kamer niet aan. Fitna-gate bleek achteraf ook niet politiek geïnspireerd. Een napruttelende Rutte werd gemaand vanaf nu "hierover voor eeuwig te zwijgen". Ballin heeft geen Schuld, zieht keine Behörde an.

Het ‘kenniscentrum voor de grote steden’, Nicis, licht vandaag in het AD haar jongste rapport toe. Zij adviseert gemeenten de ghettovorming onder allochtonen te stimuleren. Een 'Klein Istanboel' of een 'Klein Marokko' kan uitgroeien tot een heuse toeristische trekpleister. Of Klein Istanboel en Klein Marokko ook de shari’a zouden moeten invoeren meldt het centrum niet. Hoeft ook niet, gaat vanzelf. In het ghetto is geen Schuld, daar komen geen Behörde.

Op NU.nl zegt tachtig procent van de Nederlanders gelukkig te zijn. Wel maakt tweederde de kanttekening dat er te weinig respect is. "Te weinig respect voor elkaars denkbeelden en religies". Tweederde van de Nederlanders kent het verschil tussen respect en tolerantie niet meer. En we kunnen het ze niet eens kwalijk nemen. Hen treft geen Schuld. De tsunami van respecteisende gelovigen die ons land nu overspoelt heeft alle tolerantie geërodeerd en tot stof doen wederkeren.

Een ieder die gelooft in de multiculturele oecumene heeft geen Schuld. Wordt gearresteerd noch ontboden. Hij weet: nicht die Behörde sucht die Schuld, die Schuld zieht die Behörde an. Hij is domweg gelukkig.

Saturday, June 14, 2008

"Alles draait om integratie"

Aldus Wouter Bos op het partijcongres in Breda. Het integratiebeleid zal het aanzien van de PvdA gaan bepalen meent hij. "De geloofwaardigheid van de partij hangt ervan af". "Het is de sleutel terug naar de harten van de mensen. Ik zal er dus ook zelf leiding aan blijven geven" zegt Bos, in zijn vrije tijd Minister van Financiën.

Het probleem met integratie, of met integreren als we het als een werkwoord willen zien, is dat het het initiatief bij de 'vreemde partij' ligt, en niet bij de ontvangende partij. De ontvangende partij is namelijk argwanend. De ontvangende partij vormt een groep die heeft, die is, die ontvangt. De ontvangende partij is slechts dán genegen vreemden op te nemen als deze vreemden er blijk van geven heel, heel graag bij de groep te willen horen.

Doen zij dit niet dan kan hun afwijkend gedrag hooguit getolereerd worden. Dit zet de deur open voor China Towns, Italian Quarters en Joodse ghetto's. No problem, culturele diversiteit is nog geen oorlog, integendeel. Problematisch wordt het pas als vanuit die ghetto's de cultuur alsmede de mos en mores van de gastheer (letterlijk) onder vuur worden genomen. Dan wordt 'integratie door tolerantie' het ondergaan van een virusaanval en is de vorming van antilichamen onvermijdelijk.

Dit kenmerkt de verhouding tussen de islam en het Westen. Integratie wordt afgewezen omdat de Westerse normen en waarden worden afgewezen. Sterker nog, Westerse normen en waarden worden niet getolereerd. Dit is nieuw.

Bij eerdere immigratiegolven (Joden, Hugenoten, Molukkers, Surinamers) was er welliswaar een sterke wens om 'op zichzelf' te blijven, maar was er ook het bewustzijn in een gevestigde cultuur te zijn aanbeland. Een cultuur die was en zou blijven. Een cultuur die je misschien niet respecteerde maar wel tolereerde in de hoop dat ook jouw cultuur getolereerd zou worden. En in Nederland werkte deze aanpak. "De spreekwoordelijke Nederlandse tolerantie", om met Vogelaar te spreken, is tot ver over onze landsgrenzen bekend.

Maar met de islam werkt dit niet. Zoveel is Bos inmiddels ook duidelijk. De vraag is alleen wat hij en de PvdA eraan gaan doen. Bos waarschuwt vandaag zijn toehoorders alvast voor de nieuwe lijn van de partij: "omdat dingen gezegd worden die niet kunnen, dingen voorgesteld worden die niet mogen. Mensen zullen ervan schrikken, misschien zullen ze ons verlaten". Hij pleit voor een "actieve tolerantie" omdat "we alleen geloofwaardig zijn in het verdedigen van een volwaardige plaats voor de islam in de samenleving als we geloofwaardig zijn in het verdedigen van verworven vrijheden".

Wow! Betekent dit wat ik denk dat het betekent? Betekent dit dat de PvdA de rug recht en pal zal staan voor de vrijheid van meningsuiting, voor seksuele vrijheid, voor de gelijkheid tussen man en vrouw en homo? En bedoelt Bos dat als dit je niet aanstaat je het maar hebt te slikken? Is dit "actieve tolerantie"? Het zou een stap voorwaarts zijn en een verademing. Maar het zal niet werken.

De afgelopen 1400 jaar heeft de islam bewezen niet tolerant te zijn. Niet in Medina, niet in al-Andalus, niet in Europa. De leer staat dit eenvoudigweg niet toe. Wie beweert te ijveren "voor een volwaardige plaats voor de islam in de samenleving" zoals Bos nu doet, begrijpt de aard van het beestje niet. De islam zal nooit een andere cultuur tolereren, de individuele moslim misschien wel, maar de islam niet.

Aan actieve integratie hebben we in het verleden nooit gedaan, was ook niet nodig en daarbij: het kan niet. Integratie gaat uit van de bezoeker en niet van de gastheer. De gastheer kan hooguit van zijn gasten eisen dat ze hem en zijn gebruiken tolereren. Elementaire sociale omgangsvormen waarvoor geen beleid nodig is. De islam heeft uitbundig aangetoond deze omgangsvormen niet te bezitten en verdient dan ook geen volwaardige plaats in onze samenleving. Jacques de Kadt, de enige PvdA'er voor wie ik mijn hoed afneem, zei dit tachtig jaar geleden al. Wouter, sla hem er nog eens op na voordat je je nieuwe beleid wereldkundig maakt.

Monday, June 9, 2008

What's in a name?

Slagerij den Bakker, uitvaartbedrijf Treurniet en dierenspeciaalzaak Quaedvlieg. Sommige mensen hebben een naam die niet bij het gekozen beroep lijkt te passen. Zo ook Kris.

Kris is woordvoerder bij het GVB Amsterdam en kwam namens de directie melden dat het kerstfeest per heden is afgeschaft. Het multiculturele karakter van het bedrijf had het management namelijk doen besluiten dit jaar geen zaal ter beschikking te stellen aan de personeelsvereniging. Stukje respect zeg maar. In ieder geval, dankjewel Kris Wijkniet.

Wednesday, June 4, 2008

Gratis web site teller.