Tuesday, November 24, 2015

Advent klimaatconferentie

Behalve de predikers die de multiculturele samenleving de mooiste van de wereld vinden, trof ik nooit een wonderlijker gezelschap dan de klimaatevangelisten. In aanloop naar hun synode in Parijs trekken ze deze dagen in drommen langs de media en verkondigen daar hun boodschap, die stelselmatig en integraal wordt overgenomen.

Ik volgde ze al wat langer, de global warming adventisten, tot ze een jaar of wat geleden plots verdwenen leken. Ik vermoedde een verband met het uitblijven van diezelfde global warming - inmiddels al zo'n achttien jaar - maar dat bleek toch een vergissing want de kerk is actiever dan ooit. Alleen is ze niet langer monocalorisch maar offert ze aan alles wat beweegt: 'Global Warming' werd  'Climate Change'.

Nu verandert het klimaat al vier miljard jaar en geen sterveling die hiertegen wat kan inbrengen. En wie zou dat ook willen want dan kun je net zo goed het weer ontkennen, of de getijden en de seizoenen. Dús is climate change een feit en dús moet er geld worden vrijgemaakt, veel geld. En dat gebeurt ook want we zijn bang. We zijn bang voor iedere overstroming en voor elke storm want de predikers hebben gezegd dat het onze schuld is. Het stond bovendien in de krant. Wij hebben Gaia veronachtzaamd en het uur der wrake is nabij. Hiervan getuigen ook de zieners die in deze adventsweken extra ontvankelijk zijn en hun visioenen welwillend met ons delen:

Profetieën 2015 : 1-7
En het zal geschieden dat de vis die u tot voedsel is gegeven kleiner wordt. Gelijk uw kinderschare zal zij krimpen en honger en armoede zal uw deel zijn. Uw koninkrijk zal verzwolgen worden en uw werken weggevaagd. Het gif van uw totems zal de hemel oranje kleuren en u in oorlog leiden.

Een beetje flauw dit alles, ik geef dat toe maar ik ben er uiterst serieus onder. Ik heb sterk het idee dat we leven onder de dictatuur van het grootmecenaat en dat zij haar geloof beetje bij beetje tot wet verklaart. En zoals elk geloof dat haar openbaringen aan ongelovigen oplegt, moet ook deze sekte aan de kaak gesteld worden. Voor het heil der mensheid!

No comments:

Post a Comment

Gratis web site teller.