Sunday, August 9, 2015

Het heilstaatverlangen

De menselijke geest heeft een door de evolutie ingeschapen verlangen zijn wereld te controleren. Een verlangen dat niet stopt bij het direct waarneembare. Het transcendeert de tastbare natuur en haar wetten om tenslotte gehoor te vinden bij de Uiteindelijke, Die alles bestuurt en alles vermag. Het is de afgelopen 10.000 jaar een prima concept gebleken. Problematisch wordt het wanneer Hij uit het denken verdwijnt maar niet de notie dat Zijn stad, de civitas Dei, alsnog gesticht moet worden.

De westerse wereld wordt geteisterd door autochristi: zelfzalvers die hun overtuigingen tot blauwdruk voor de heilstaat promoveren. Een niet-aflatend evangelisatieoffensief heeft hun profetieën inmiddels tot gemeengoed gemaakt, politici bekeerd en industrieën omgekocht. En wie nog immer niet gelooft in klimaatverandering, de EU en de behoefte aan wezensvreemde immigratie is een onverbeterlijke ketter en een maatschappelijk gevaar; hij is een on-mens.

De nieuwe inquisitie, geworven uit de gelederen van NGO's, politiek en media, spoort de onrechtzinnigen op en isoleert ze. Met een gekverklaring, beroepsverbod of regelrechte bedreiging. Dit alles zonder bediscussieerbare argumenten omdat het de nieuwe geloven, gelijk hun deïstische voorgangers, ontbreekt aan bewijzen en tastbaarheid. Het zijn particuliere affecties verheven tot pantheïstische staatsgodsdienst waaraan iedere burger moet offeren.

Messias Obama decreteert dat het tegengaan van klimaatverandering het hoogste doel van de mensheid is. Metingen die aantonen dat de opwarming van de aarde al midden jaren '90 is stilgevallen beschouwt hij als duivelsverzen. Ook berekeningen die aantonen dat zelfs een farizeese toepassing van de Kyoto-protocollen de 'opwarming' met ten hoogste 0,2 graden zal afremmen, zijn valse profetieën. 

Vanaf het moment dat de EEG overging in de EU en de economische binding - ook in naam - overging in een politieke, blijven de Euro-economieën zichtbaar achter bij hun non-Euro pendanten. Wel groeien de schulden. Maar opperen dat hier een causaal verband bestaat is blasfemie. In reactie op deze ketterij kwam een apostolisch schrijven: kritiek dient gecensureerd te worden. De stad gods wordt gebouwd op solidariteit en geloof, niet op kritiek en redelijkheid.

In minder dan een jaar tijd zijn 300.000 nieuwe 'gelovigen' de EU binnengekomen. Zo worden ze althans gezien: het levende bewijs dat de kracht van het Europees evangelie dolende zielen over de gehele wereld bekeert. De profeten zijn verrukt. De tegenwerping dat deze zielen wellicht op de gratis maaltijd en huisvesting afkomen houden ze voor een gotspe. Juncker verklaart dat Europa het aan de nieuwe gelovigen verplicht is onderdak te bieden. En gaat dat niet goedschiks, dan zal hij ons dwingen. 

Mijn god, wat word ik beroerd van deze krankzinnige zieners. De goden werden tot mens, en de mensen werden goden. Sommigen althans, want wie niet gelooft werkt voor de duivel. Wie niet bouwt aan de civitas dei van het nieuwe Hoge, bouwt aan een civitas diaboli: een stad voor de duivel. De goden zijn doodverklaard maar de seculiere heilstaat wordt opgebouwd volgens een aloud religieus concept: de belofte van een zalig hier-en-nu en de verlossing van Schuld. Dit alles op voorwaarde dat de  voorschriften op militaristische wijze worden opgevolgd en nageleefd.

Maar ik weiger de kritiek van de rede in te ruilen voor goedkope emotie. Ik weiger profetieën te accepteren zonder een falcificeerbaar fundament. Ik weiger hosanna te zingen voor zelfbenoemde heiligen die anders dan een geperverteerde vorm van goedheid niets op hun naam hebben. En daarom bid ik: lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, mogen deze hoogmoedigen ook mee?

-------------------------------------

1 De civitate Dei: 'Over de stad Gods', een apologie in 22 delen van kerkvader Augustinus. Hij schreef het in reactie op beschuldigingen uit 'heidense' hoek dat het Christelijk geloof per se, oorzakelijk was aan de plundering en uiteindelijke omverwerping van Rome.

1 comment:

  1. Mag ik deze tekst een Geschenk-uit-de-Hemel noemen?

    ReplyDelete

Gratis web site teller.